OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

Vítejte v českém obchodu Nikon („Obchod“). Používáním Obchodu (zejména objednáváním zboží a/nebo služeb) souhlasíte se závazností následujících obchodních podmínek („Obchodní podmínky“). Veškeré nákupy v Obchodě stejně jako jakékoli jiné používání Obchodu se řídí těmito Obchodními podmínkami. Pokud nepřijímáte tyto Obchodní podmínky, nepoužívejte Obchod.

1. Akceptace

Nikon Europe BV, se sídlem Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Holandsko („Nikon“), Vám („Vy“) zpřístupňuje tento Obchod na základě následujících Obchodních podmínek. Nikon může Obchodní podmínky aktualizovat zveřejněním změněných Obchodních podmínek v Obchodě bez předchozího upozornění. Pokud kdykoli v budoucnu vstoupíte do Obchodu, budou platit takové změněné Obchodní podmínky účinné v takový okamžik. Kdykoli vstoupíte do Obchodu, měli byste zkontrolovat Obchodní podmínky. Používáním Obchodu (zejména objednáváním zboží a/nebo služeb) souhlasíte se závazností Obchodních podmínek ve znění účinném v okamžik příslušného úkonu užití Obchodu. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřená smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností Nikon v elektronické podobě a není přístupná.

2. Obchod

Obchod a jakékoli služby a zboží, které kupujete prostřednictvím Obchodu, jsou pouze pro Vaše nekomerční a osobní užití a nesmí být využívány pro obchodní účely. Prostřednictvím tohoto Obchodu budete moci získat informace o určitém zboží a službách a budete moci vznášet otázky na Nikon za účelem získání více informací. Prosím vezměte na vědomí, že Obchod je určen pro zákazníky Nikon v členských státech EU. Zakoupené zboží bude dodáváno do jiného členského státu pouze v případě, že má Obchod v tomto státě partnera, kam může zboží zaslat. Pokud Obchod v příslušném členském státě partnera nemá, bude možno vyzvednout zboží na území České republiky. Software je možno zakoupit výhradně na území České republiky. S ohledem na nejednotné licenční podmínky jej nelze dodat do jiného členského státu.

3. Nákupy

3.1 Prostřednictvím tohoto Obchodu můžete nakupovat zboží a služby vybráním položek a pokračováním k pokladně. Pokud jste si dosud nezaregistrovali účet v Obchodě, budete požádáni o registraci, aby Vaše nákupní objednávka mohla být zpracována. Veškeré nákupy, které můžete prostřednictvím tohoto Obchodu učinit, budou zpracovány a zakoupeny od Nikon.

3.2 Můžete požádat o kupní smlouvu učiněním objednávky a vyplněním požadovaných detailů na pokladně, včetně detailů umožňujících způsob platby, který jste zvolili. Za předpokladu, že vybraná položka (položky) je/jsou dostupné a na skladě, Nikon přijme platbu v souladu s Vaší objednávkou. Jakékoli odmítnuté nebo zrušené platby podléhají administrativnímu poplatku.

3.3 Nikon nezaručuje, že všechno zboží nebo služby je/jsou dostupné. Pokud zboží není na skladě, stále Vám může být nabídnuta možnost požádat o kupní smlouvu, avšak můžete být vyrozuměni, že dodání není možné nebo že může trvat déle, než je jinak uváděno.

3.4 Až bude Vaše nákupní objednávka dokončena, bude Vám na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste registrovali, odesláno potvrzení nákupní objednávky. Teprve poté, co Nikon odešle toto potvrzení, je kupní smlouva závazná. Potvrzení bude obsahovat informace ohledně Vašeho práva odstoupit od kupní smlouvy a veškeré informace, které můžete potřebovat k využití tohoto práva stejně jako informace ohledně reklamací. Zboží nebo služby, včetně příslušných záručních listů, budou dodány buď na doručovací adresu v České republice, kterou jste zaregistrovali v Obchodě, nebo do místa pro převzetí zboží v členském státu, v rozumné době, obvykle během 3-10 pracovních dní od potvrzení Vašeho nákupu, za předpokladu, že zboží je na skladě a je dostupné.

4. Cena a způsob platby

4.1 Dostupné způsoby platby se mohou lišit. Příslušnou informaci o ceně a dostupné způsoby platby za zboží nebo služby najdete v Obchodě.

4.2 Nikon si vyhrazuje právo ceny kdykoli změnit, pokud není výslovně uvedeno jinak. Ceny v Obchodě jsou pouze informační a mohou být změněny Nikon bez předchozího upozornění.

5. Vaše právo odstoupit od smlouvy

5.1 Máte právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, můžete tak učinit do 14 dnů od převzetí smluvního plnění (zboží nebo služeb). V takovém případě musíte vyrozumět call centrum Nikon na následujícím telefonním čísle:

0800 042 053

5.2 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Položky, ohledně kterých jste odstoupili, musí být vráceny na adresu, kterou Vám oznámí Nikon, do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení bylo učiněno. Položka (položky) musí být ve stavu, v jakém jste je obdrželi a zabalené v souladu s pokyny Nikon. Můžete otevřít balení a prohlédnout si zboží. Avšak položka (položky) musí být vráceny nepoškozené, aby odstoupení bylo platné. Pokud jste poškodili položku (položky), nemáte právo odstoupit od smlouvy. Pokud vrátíte pouze část položek, bude Vám vrácena pouze odpovídající část kupní ceny. Pokud odstoupíte od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, budete mít povinnost uhradit poměrnou část ceny.

5.3 Nikon uhradí cenu poštovného za položku (položky), ohledně kterých bylo odstoupeno, na adresu vracení zboží. Avšak pokud Nikon zjistí, že obdržená položka (položky) není/nejsou kompletní, nebo pokud nesplňují podmínku uvedenou v bodu 5.2, poštovné půjde k Vaší tíži. Nikon dále může požadovat náhradu nákladů na balení, pokud vrátíte položku (položky), ohledně kterých jste odstoupili, nezabalené řádně.

5.4 Nikon vrátí jakékoli platby kupní ceny co nejdříve a v každém případě do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení.

5.5 Prosím vezměte na vědomí, že výše uvedené právo odstoupit od kupní smlouvy se nevztahuje na zakoupení softwaru poskytnutého stažením, vzhledem ke skutečnosti, že stažený software nemůže být vrácen.

6. Reklamace

Zákaznický servis Nikon se vynasnaží odpovědět na jakékoli otázky a vyřídit veškeré reklamace ohledně Obchodu nebo ohledně jakéhokoli zboží nebo služeb, co nejdříve to bude možné. Pokud je Vám dodáno vadné zboží nebo služby, musíte informovat Nikon a popsat problémy bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Veškeré reklamace musí být adresovány na:

Nikon Europe BV, český odštepný závod
K Radotínu 15
156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika

Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné Česká obchodní inspekce, na níž je možné se obrátit se stížností.

7. Zřeknutí se práv

7.1 Nikon tímto v nejvyšším možném rozsahu povoleném platným právem vylučuje veškeré záruky týkající se poskytnutí nebo neposkytnutí jakékoli služby v souvislosti s užitím Obchodu, nebo v souvislosti s tím, že Obchod není dostupný, přesný, úplný nebo aktuální. Berete na vědomí a souhlasíte, že užíváte Obchod na Vaše vlastní nebezpečí, a že Nikon nezaručuje, že Obchod splní Vaše požadavky nebo že Obchod bude nepřerušený, bez chyb nebo bezpečný. Nikon si vyhrazuje právo kdykoli na základě vlastního rozhodnutí změnit nebo odstranit jakýkoli obsah nebo služby nabízené jako součást Obchodu.

7.2 Obchod je Vám k dispozici bezplatně pro Vaše osobní užití. Jakákoli Vám poskytnutá podpora je pouze pro informační účely. Nikon si vyhrazuje právo kdykoli učinit změny v Obchodě, neodpovídat na dotazy a neposkytovat žádnou podporu v souvislosti s Obchodem.

8. Použití

8.1 Veškerý materiál (obsah) Obchodu je majetkem Nikon, Poboček Nikon a/nebo jejich dodavatelů a je chráněn autorským právem nebo jinými právy duševního vlastnictví. Prohlížet a stahovat obsah můžete pro Vaše osobní, nekomerční využití.

8.2 Nikon si vyhrazuje právo kdykoli Vám zabránit v užívání Obchodu a jakýchkoli služeb a zabránit Vám činit jakékoli nákupy.

9. Odpovědnost

9.1 Nikon vylučuje veškerou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, přímé nebo nepřímé, které můžete utrpět v souvislosti s užitím nebo neschopností užít Obchod. Toto omezení odpovědnosti se netýká Vašich zákonných nároků.

9.2 Nic v těchto Obchodních podmínkách neomezuje odpovědnost Nikon, která nemůže být vyloučena nebo omezena podle platného práva.

10. Kontakt

Nikon Europe BV
Tripolis 100
Burgerweeshuispad 101
1076 ER Amsterdam, Holandsko

Phone: +420 230 230 100

store.en.eu@cs.cld.nikon.com
DIČ: SK4120246185
Registrační číslo společnosti: 34139593

11. Rozhodné právo

Tyto Obchodní podmínky se řídí a budou vykládány v souladu s českým právem. Spory z těchto Obchodních podmínek budou podléhat výlučné jurisdikci českých soudů.* including eco tax
Your previous queries:
No items found. Please try again.
ZB1 Rebate Credit Memo